SarIBS - Sardinia Internet Book Store
Italiano English
Euro GB Pound US Dollar
Shopping cart Shopping cart
0 items
0,00 €

S´acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde


3,00 € S´acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde
ID Code 978-88-7356-809-4
Author/s Robert Louis Stevenson
Publisher Condaghes
Edition 2015
Pages 112
Size -
Series Àndalas
Genre Literature, classics, literary criticism
Format Ebook
Release language Sardinian

The work

Sr. Utterson, s´abogadu, est isgrisidu meda pro neghe de su testamentu de su cumpàngiu corale suo Dr. Jekyll. In ie b´at iscritu chi, semper e cando su dotore s´imbergat, tando tale Hyde diat dèpere pigare sa parte sua. Ello chie est custu Edward Hyde, chi totu Londra nd´allegat in mala manera, e chi lu sunt finas chirchende pro disacatos mannos chi at fatu? Ite b´intrat s´amigu suo nòdidu cun cussu dimòniu? In custu contu ispantosu, Stevenson nos allegat de su Bene e de su Male, de su chirru nostru prus dèchidu chi bogamus a campu e de su chirru nostru malu chi istichimus. Su gèniu iscotzesu, chin s´istile suo donosu e desempladu nos acumpàngiat in custu biàgiu orrorosu.

S´acontèssida istrana de Dr. Jekyll e Sr. Hyde

3,00 €

Disponibilità immediata  Available (On sale)

*
(only for registered users)