SarIBS - Sardinia Internet Book Store
Italiano English
Euro GB Pound US Dollar
Shopping cart Shopping cart
0 items
0,00 €

Gioghende e imparende : Ghjuchendi e imparendi


15,00 € Gioghende e imparende : Ghjuchendi e imparendi
ID Code 978-88-7356-340-2
Author/s Istituto Comprensivo Statale S. Satta - A. Fais di Perfugas
By Mauro Maxia
Publisher Condaghes
Edition 2019
Pages 160 (illustrated)
Size 17 x 24 cm
Bookbinding Paperback with flaps and stitched binding
Series Aěnas
Genre Human sciences, esotericism, metaphisic, astrology
Format Paper
Release language Sardinian

The work

Custu volùmene est istadu approntadu pro sos programmas de sas primas tres classes de s´iscola primaria o elementare. Sos cuntènnidos sunt istados assebestados pro sa realidade de su territoriu chi currispondet a sos comunes de custu istitutu. Sos testos chi pertoccant a sas biddas inue si faeddat in sardu sunt iscrittos in sa limba chi si faeddat in cussas propias biddas. Duncas sunt istados iscrittos in sa variedade logudoresa litteraria. Pro sas biddas ue si faeddat in gadduresu, dadu chi in Erula e in sas fratziones de Pèrfugas si faeddant duas variedades de cossu, s´est seberadu su gadduresu litterariu, est a nàrrere sa variedade tempiesa ca s´assimizat meda a sa faeddada erulesa. Pro s´ortografia s´est tentu contu de sos mezus vocabularios de sardu logudoresu e de gadduresu.  Custu volùmene est un´èsitu de unu dissignu ideadu in su 2016 chi mirat a fagher intrare sa limba de minoria in iscola coment´e materia de istudiu e limba veiculare pro s´imparu de calesisiat materia. Est unu libbru de testu iscrittu in sardu e gadduresu ammanitzadu pro sas primas tres classes de sas iscolas primarias. Unu libbru chi intrat in s´alfabetizatzione culturale e in s´educatzione linguìstica, cun e pro sas àtteras limbas, in d-unu isettu e in d-una ispera plurilingues coment´e istrumentu de anàlisi e de cunsideru linguìsticu chi no impoverit ma inricchit sas cumpetentzias de sos iscolanos.      Chistu vulumu è statu appruntatu pa´ li programmi di li primmi tre classi di la scola primaria o elementari. Li cuntinuti so stati cunfulmati pa´ la realitai di lu tarratoriu chi currispondi a li cumuni di chistu istitutu. Li testi chi paltoccani a li paesi undi si faedda lu saldu so scritti illa stessa linga chi si faedda in chissi mattessi paesi. Dunca s´è sciuaratu di scriilli illa varietai logudoresa littararia. Pa´ li lochi undi si faedda lu gadduresu, chi so lu comunu d´Erula e li frazioni di Pelfuca undi si faeddani dui varietai diffarenti di cossu, s´è sciuaratu lu gadduresu littarariu, com´e a dì la varietai timpiesa chi s´assumidda abbeddu a la faiddata erulesa. Pa´ l´oltografia si so tinutu in contu li meddu vocabulari di saldu logudoresu e di gadduresu. Chistu vulumu è un´esitu di un dissignu ideatu illu 2016 chi mira a fa intrà la linga di minuria illa scola com´e materia di studiu e com´e linga veiculari pa´ l´imparu di cassisia materia. È un libbru di testu scrittu in saldu e in gadduresu appruntatu pa´ li primmi tre classi di li scoli primari. Un libbru chi entra ill´alfabetizzazioni culturali e ill´educazioni linguistica, cu´ e pa´ l´alti linghi, in un asettu e in un´ambaru multiculturali com´e strumentu d´analisi e di cunsidarazioni linguistica chi no impuarigghja ma irricchi li cumpitenzi di li sculani.

Gioghende e imparende : Ghjuchendi e imparendi

15,00 €

Disponibilità immediata  Available (On sale)

*
(only for registered users)