SarIBS - Sardinia Internet Book Store
Italiano English
Euro GB Pound US Dollar
Shopping cart Shopping cart
0 items
Ŗ0.00

Don Chisciote de sa Māntzia

volume I

Ŗ22.00 Don Chisciote de sa Māntzia
ID Code 978-88-7356-240-5
Author/s Miguel De Cervantes y Saavedra
Publisher Condaghes
Edition 2015
Pages 544
Size 15 x 21 cm
Bookbinding Paperback with flaps and stitched binding
Series SenaLācanas
Genre Literature, classics, literary criticism
Format Paper
Release language Italian
Bilingual text on facing pages Spanish

The work

Cavalieris errantes, gigantes, printzipessas e maias. Custu est su mundu de s´hidalgo don Chisciote, chi a caddu de Runtzinante andat in chirca de aventuras. Don Chisciote de sa Màntzia est cunsideradu su primu romanzu modernu. Publicadu in su 1605, at tentu una segunda parte deghe annos a pustis. S´òpera, prena de riferimentos autobiogràficos, in primis su cautivèriu patidu in Algeri dae sos moros, si diat pòdere lèghere comente unu giogu de ispigros intre sa realidade e sa fantasia, o mègius intre su mundu reale e cuddu ideale. A unu chirru su cavalieri, chi bidet gigantes in ue ddo´at molinos, a s´àteru su massaju, fatu iscudieri, a caddu de s´àinu, chi pensat a si prènere sas butzacas e sa bentre. Su cuntrastu intre s´umanèsimu rinascimentale e su tempus nou, privu de cudda poesia, però non tenet una solutzione. Don Chisciote e Sancho rapresentant unu machine e una sabiesa chi non tenent làcanas craras, ma chi prus de una borta s´ammisturant a pare, in un´abratzu che a su de s´amighèntzia chi a sa fine ddos unit.

Don Chisciote de sa Māntzia

Ŗ22.00

Disponibilità immediata  Available (On sale)

*
(only for registered users)