SarIBS - Sardinia Internet Book Store
Italiano English
Euro GB Pound US Dollar
Shopping cart Shopping cart
0 items
0,00 €

Sa mama


1,99 € Sa mama
ID Code 978-88-3309-022-1
Author/s Grazia Deledda
Publisher NOR
Edition 2018
Pages -
Size -
Series Le Grazie
Genre Literature, classics, literary criticism
Format Ebook
Release language Sardinian

The work

Sos passos a fura de unu pàrracu giòvanu chi essit dae domo sua e s´angùstia de una mama chi ddu ponet in fatu isperende de s´èssere faddida. Est de gosi chi cumintzat su dramma de un´òmine chi at ammìtidu, a sa fine, sa fàula de sa vocatzione sua. Su passadu, cun totu sos fatos chi ant giùghidu a Pàule a si ligare a Agnese, torrat a essire a pìgiu in su cursu de un´acontèssida chi si cuntzentrat totu in su sèberu de su presente: assegundare sa vida o ddoe rinuntziare in nùmene de sa beste talare. Ispintu dae sa mama a sarvare a issu e su chi est istadu educadu, Pàule s´aferrat disisperadu a sas ànimas simpres de sa bidda de Aar, retzende ogna acaessimentu de tres dies ebbia che a una beneditzione chi ddu mantenet a tesu dae su disìgiu. In custu capolavoro de sa literadura mundiale, su pistighìngiu esistentziale de una mama e de su fìgiu chi issa at sacrificadu totu sa vida sua s´imponet cun sa fortza potente de una tragèdia grega.

Sa mama

1,99 €

Disponibilità immediata  Available (On sale)

*
(only for registered users)